Een eigen huis bouwen: met welke procedures heb ik te maken?

Wat is er nu mooier dan een eigen droomhuis op een eigen droomlocatie? Maar zoals met meer dromen het geval is, kan het even duren voordat deze droom werkelijkheid wordt. U moet niet alleen rekening houden met de bouwtijd, maar ook met de tijd die de voorbereidende procedures voor het verkrijgen van een vergunning kosten. Want een huis bouwen zonder vergunning gaat niet. Door samen te werken met Variahuis kunt u de procedure- en bouwtijd aanzienlijk bekorten. Wij regelen graag alle vergunningen die u nodig heeft.
 
Heeft u een bouwkavel gekocht en wilt u daar een eigen huis op laten bouwen? Houd in uw planning en voorbereiding dan rekening met procedures rond:?
  • het bestemmingsplan
  • de bouw- en/of omgevingsvergunning
  • het gemeentelijk beleid
  • beroep- en bezwaarschriften. 

Bestemmingsplan

Wat u op uw bouwkavel mag bouwen hangt af van het bestemmingsplan. De gemeente stelt bestemmingsplannen per wijk, buurt of zone vast. Omdat bestemmingsplannen binnen de landelijke en provinciale kaders voor de ruimtelijke ordening moeten passen, liggen ze meestal voor jaren vast. Maar omdat die kaders de laatste jaren zijn verruimd, kan elk nieuw gemeentebestuur vrij eenvoudig een bestemmingsplan wijzigen. Bijvoorbeeld om de aanleg van een rondweg of de komst van nieuwe bedrijven mogelijk te maken.
 
Wanneer u een bouwkavel wilt kopen, moet u eerst controleren of die kavel een bouwbestemming heeft. De manier waarop de kavel wordt aangeboden, geeft hiervoor al een aanwijzing: wanneer u betaalt voor bouwgrond, moet de bouwbestemming van die kavel zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. Controleer of dit daadwerkelijk het geval is, alvorens u een koopovereenkomst sluit.
 
Het is om meerdere redenen belangrijk om al vóór de aanschaf van een bouwkavel kritisch het bijbehorende bestemmingsplan te raadplegen. Stel dat uw bouwkavel precies op de rand tussen het dorpscentrum en een woonwijk ligt. Grote kans dat er dan op de kavels naast u vroeg of laat ook winkels kunnen komen, of seniorenappartementen. Wat betekent dat voor uw woonplezier?
 
Heeft u een bouwkavel waarop u niet mag bouwen wat u precies wilt? Dan kunt u een wijziging van het bestemmingsplan van uw perceel aanvragen. Een bestemmingsplanwijziging kan veel tijd in beslag nemen. Dit is echt een kwestie van nieuw beleid, met meestal veel discussies en overlegrondes in de gemeenteraad. 
 

Bouw- en/of omgevingsvergunning

In Nederland mag u alleen een woning bouwen wanneer u een bouwvergunning heeft. Om een bouwvergunning aan te kunnen vragen, heeft u eerst een goed bouwplan nodig. Dit bouwplan moet alle informatie bevatten die de gemeente nodig heeft om uw plan te kunnen toetsen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Het gaat hierbij met name om het bestemmingsplan en het Bouwbesluit.
Het bestemmingsplan geeft aan wat u mag bouwen. Denk hierbij aan de grootte, de plek en de functie van uw woning. Het Bouwbesluit bepaalt hoe u mag bouwen. In het Bouwbesluit staan de eisen waaraan uw woning moet voldoen. Denk hierbij aan:
  • de constructieve veiligheid
  • de brandwerendheid
  • het binnenklimaat
  • de energiehuishouding
  • de maatvoering (zoals de gevelhoogte en de afstand van gevels tot de erfafscheiding met de buren). 
Een bouwplan valt of staat met een duidelijke en goed leesbare bouwtekening. Uit deze tekening moet ook de constructie van de woning en de daarop toegepaste sterkteberekeningen afgeleid kunnen worden, evenals de indeling van de woning in ruimtes met verschillende functies. Een bouwtekening is specialistisch vakwerk waarvoor u een ontwerper, architect of constructeur nodig heeft. Variahuis heeft de kennis in huis om een gedegen bouwplan met bijbehorende bouwtekening te maken.
De bouwvergunning maakt onderdeel uit van de omgevingsvergunning. Of u in het kader van de omgevingsvergunning meer vergunningen nodig heeft dan alleen een bouwvergunning, hangt af van de activiteiten die u op uw perceel wilt verrichten. Bij zakelijke activiteiten rond uw (bedrijfs)woning kunnen aanvullende (milieu)vergunningen nodig zijn.

Gemeentelijk beleid

Wanneer uw bouwplan bij het bestemmingsplan van uw bouwkavel past en voldoet aan het Bouwbesluit, is de gemeente verplicht om u een bouwvergunning te geven. Wel mag de gemeente aanvullende vergunningsvoorwaarden stellen, in verband met de welstand of schoonheid van uw woning. De gemeentelijke welstandscommissie of schoonheidscommissie beoordeelt uw bouwplan op de inpassing ervan in de directe omgeving. Hierbij is de reeds bestaande bebouwing bepalend. U kunt zich voorstellen dat de gemeente niet al teveel verschillende soorten woningtypen en bouwstijlen in dezelfde wijk of straat toestaat. De welstands- of schoonheidscommissie adviseert het gemeentebestuur over uw bouwplan en bouwvergunning. Het gemeentebestuur kan dit advies naar eigen inzicht overnemen in de vergunning die u krijgt. Kijk altijd kritisch naar de vergunningsvoorwaarden. Er kunnen bepalingen in staan die feitelijk tot aanpassing van uw bouwplan leiden. Met soms extra kosten als gevolg.

Beroep- en bezwaarschriften

Belanghebbenden kunnen bij de gemeente bezwaar maken tegen uw vergunningsaanvraag. Uw aanvraag ligt voor dit doel een aantal weken ter inzage op het gemeentehuis. Meestal zijn alleen omwonenden belanghebbend. Zij kunnen bijvoorbeeld bezwaar maken tegen bepaalde details in uw bouwplan.
Bezwaren zijn niet snel steekhoudend, wanneer uw bouwplan bij het bestemmingsplan past en aan het Bouwbesluit voldoet. Maar bezwaarmakers kunnen ook na vaststelling van de bouwvergunning verder procederen, tot aan de Raad van State. Een rechter kan bepalen dat de bouw tijdelijk moet worden stilgelegd. Bijvoorbeeld omdat de gemeente een procedurefout bij de behandeling van uw vergunningsaanvraag of van de bezwaren heeft gemaakt. Het is daarom raadzaam om uw bouwplan eerst met uw (toekomstige) buren te bespreken alvorens de bouwvergunning aan te vragen. Misschien kunt u met relatief kleine aanpassingen lange procedures voorkomen. Bovendien woont het plezieriger in een buurt waarin u van begin af aan goede contacten heeft gelegd. Variahuis kan u begeleiden bij het op de juiste manier betrekken van omwonenden bij uw bouwplan. 
ONTZORGD UW EIGEN HUIS BOUWEN

Uw eigen huis bouwen is makkelijker dan het lijkt, wanneer u een betrouwbare aannemer heeft. VARIAhuis begeleidt u graag als u zelf uw huis wilt bouwen en biedt een totaalpakket van diensten aan: van ontwerp tot oplevering. Voor de realisatie van uw huis geeft VARIAhuis een vaste prijs, zodat u niet voor financiële verrassingen komt te staan. En ook de nodige vergunningen worden door VARIAhuis geregeld. Zo kunt u zonder zorgen u uw eigen huis bouwen.

Snel naar:
• Duurzaam bouwen• Modulair bouwen• Catalogusbouw
• Houtskeletbouw• Herenhuis bouwen• Passief bouwen
• Ecohuis bouwen• Amerikaans huis bouwen• Energiezuinig bouwen
• Ecologisch bouwen• Klein huis bouwen• Ondergronds bouwen
• Noors huis bouwen• Traditioneel bouwenZelf een vraag stellen?